spinner

Táto webová stránka používa súbory cookies. Ak má váš internetový prehliadač povolené ukladanie cookies, prehliadaním našej stránky súhlasíte s podmienkami používania cookies na našom webe

Viac informácií →

Poplatky spojené s konaním na katastri nehnuteľností pri predaji/kúpe bytu

Pridané: 21.8.2019

Výšku poplatkov na katastri určuje sadzobník Zákona o správnych poplatkoch.

Medzi najbežnejšie položky sadzobníka patria:

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Z KATASTRA

  • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností (list vlastníctva) 8€
  • kópia z katastrálnej mapy 8€
  • vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu vyššie uvedených listín  3€

VKLAD DO KATASTRA:

  • návrh na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva, záložného práva, vecného bremena alebo predkupného práva. Okresný úrad by mal o návrhu rozhodnúť do 30 dní od doručenia návrhu. Poplatok za takéto konanie je vo výške 66 €.
  • urýchlené konanie o návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva, záložného práva, vecného bremena alebo predkupného práva). Okresný úrad by mal o urýchlenom návrhu rozhodnúť do 15 dní od doručenia návrhu. Poplatok za takéto konanie je vo výške 266 €.

Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov (napr. darovacia zmluva, súčasťou ktorej je zriadenie vecného bremena – práva doživotného užívania), poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne.

TOP Nehnuteľnosti