spinner

Táto webová stránka používa súbory cookies. Ak má váš internetový prehliadač povolené ukladanie cookies, prehliadaním našej stránky súhlasíte s podmienkami používania cookies na našom webe

Viac informácií →

Ochrana osobných údajov

informácie o spracovaní osobných údajov

v zmysle ktorých prevádzkovateľ informuje svojich obchodných partnerov, potenciálnych obchodných partnerov a iné dotknuté osoby o spracovaní ich osobných údajov

Prevádzkovateľ:
BM Real Estate, s.r.o.
sídlo: Gallayova 10, 841 02 Bratislava
IČO: 43 996 248
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 50618/B

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Relevantné kontaktné údaje osôb poverených na ochranu osobných údajov:

V prípade, ak máte ohľadom spracovania osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pokiaľ by ste chceli uplatniť ktorékoľvek svoje práva súvisiace so spracovaním osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa, môžete sa so svojou žiadosťou obrátiť na nasledovnú poverenú osobu:

Mgr. Boris Križanovič
e-mail: krizanovic@bmre.sk
tel. č.: 0911 722 242

(ďalej len „Poverená osoba“)

Žiadosť nemá ustanovenú formu a môžete ju podať e-mailom, poštou, telefonicky alebo aj osobne.


1. Účel

 

1.1 Prevádzkovateľ si týmto plní informačnú povinnosť voči svojím obchodným partnerom, potenciálnym obchodným partnerom a iným fyzickým osobám (ďalej len „Dotknuté osoby“) týkajúcu sa spracovania ich osobných údajov (v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [tzv. GDPR]).

1.2 Ako Dotknutá osoba máte možnosť informovať sa o spracovaní Vašich osobných údajov predtým, ako ich Prevádzkovateľ začne spracúvať.

1.3 Cieľom a snahou Prevádzkovateľa je, aby ste ako Dotknuté osoby boli jednoduchým spôsobom informované o spracúvaní Vašich osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa a aby ste poznali svoje práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ máte ako Dotknutá osoba akékoľvek otázky súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na vyššie uvedenú Poverenú osobu, ktorá Vám poskytne odpoveď stručným a zrozumiteľným spôsobom.


2. Informácia o osobných údajoch Dotknutých osôb spracúvaných zo strany Prevádzkovateľa

 

2.1 Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje Vás ako Dotknutých osôb, s nasledovným účelom a na základe uvedeného právneho základu:

Účel

Právny základ

Kategórie Dotknutých osôb

Kategórie osobných údajov

z akého dôvodu Vaše osobné údaje spracúvame?

na základe čoho Vaše osobné údaje spracúvame?

koho osobné údaje spracúvame?

aké osobné údaje spracúvame?

(A) splnenie zákonných povinností na úseku daní a účtovníctva

osobitné zákony (najmä zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, zákon o účtovníctve)

 • obchodní partneri (vrátane klientov)
 • identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH);
 • informácie o dodávaných službách

Poznámka (vysvetlenie):

Za účelom splnenia našich zákonných povinností v oblastí daní a účtovníctva (fakturácia, vedenie účtovníctva) spracúvame osobné údaje našich obchodných partnerov.

(B) evidencia prijatej a odoslanej pošty

osobitné zákony (najmä zákon o archívoch a registratúrach, zákon o e-Governmente)

 • prijímatelia a odosielatelia pošty
 • meno a adresa prijímateľa a odosielateľa pošty

Poznámka (vysvetlenie):

Za účelom splnenia našich zákonných povinností v oblastí vedenia prijatej a odoslanej korešpondencie spracúvame osobné údaje prijímateľov a odosielateľov pošty.

(C) uzatváranie a plnenie zmlúv s obchodnými partnermi (vrátane sprostredkovateľských zmlúv s klientami)

zmluva medzi Prevádzkovateľom a obchodným partnerom resp. predzmluvné vzťahy

 • obchodní partneri (vrátane klientov)
 • identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska);
 • informácie o poskytnutých službách;
 • adresa pre dodanie služby;
 • emailová adresa;
 • telefonický kontakt;
 • pri sprostredkovateľských zmluvách týkajúcich sa nehnuteľností aj ďalšie údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy (vrátane rodného čísla)

Poznámka (vysvetlenie):

Ak ste osobou, ktorá si u nás objednala služby alebo sme si u Vás my objednali tovary alebo služby, spracúvame Vaše osobné údaje na podklade zmluvy uzatvorenej s Vami (resp. na podklade predzmluvných rokovaní).

Pri sprostredkovateľských zmluvách s klientami, ktoré sa týkajú nehnuteľností spracúvame osobné údaje potrebné na uzatvorenie takéhoto druhu zmlúv (vrátane rodného čísla).

(D) komunikácia s kontaktnými osobami obchodných partnerov

oprávnený záujem

 • kontaktné osoby obchodných partnerov
 • meno, priezvisko
 • pozícia
 • kontaktné údaje (email, telefónne číslo)

Poznámka (vysvetlenie):

Našimi zmluvnými partnermi sú aj právnické osoby, s ktorými komunikujeme prostredníctvom tzv. kontaktných osôb. Na účely tejto komunikácie potrebujeme spracúvať osobné údaje týchto kontaktných osôb.

(E) vymáhanie oprávnených nárokov

oprávnený záujem

 • súčasní alebo minulí obchodní partneri;
 • kontaktné osoby obchodných partnerov
 • identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH);
 • informácie o poskytnutých službách

Poznámka (vysvetlenie):

V prípade nesplnenia Vašich zmluvných povinností sme (v zriedkavých prípadoch) nútení naše oprávnené nároky vymáhať. Za týmto účelom je v nevyhnutnej miere potrebné spracúvať Vaše osobné údaje.

(F) splnenie zákonnej povinnosti na úseku zamedzenia legalizácie príjmov z trestnej činnosti a zamedzenie financovania terorizmu

zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení

 • klient (prenajímateľ / nájomca / predávajúci / kupujúci nehnuteľnosti)

 

 • identifikačné údaje;
 • všetky údaje potrebné na zabezpečenie starostlivosti o klienta (Dotknutú osobu)  a zamedzenie legalizácii

Poznámka (vysvetlenie):

Vzhľadom na to, že Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať realitné služby, je tzv. povinnou osobou v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Za účelom splnenia povinností v zmysle tohto zákona musí Prevádzkovateľ v nevyhnutnej miere spracúvať Vaše osobné údaje, a to pri výkone tzv. starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. Rozsah spracovania osobných údajov je rôzny a závisí najmä od rizika legalizácie príjmu z trestnej činnosti (t.j. rizika prania špinavých peňazí).

(G) marketing produktov a služieb (napr. vo forme zasielania newslettrov existujúcim a bývalým obchodným partnerom a klientom)

oprávnený záujem (priamy marketing)

 • súčasní alebo minulí obchodní partneri (vrátane klientov);
 • kontaktné osoby obchodných partnerov
 • identifikačné údaje obchodného partnera (najmä meno, priezvisko, adresa miesta podnikania), alebo kontaktnej osoby obchodného partnera;
 • informácie o dodávaných službách;
 • emailová adresa

Poznámka (vysvetlenie):

Za účelom priameho marketingu kontaktujeme našich aktuálnych a minulých obchodných partnerov (vrátane klientov), najčastejšie ohľadom noviniek v poskytovaní našich služieb.

 (H) využívanie sociálnych sietí za účelom marketingu

oprávnený záujem (priamy marketing)

 • používatelia sociálnych sietí
 • podľa nastavenia sociálnej siete a osobných údajov, ktoré v nej používateľ uviedol

Poznámka (vysvetlenie):

Prevádzkovateľ využíva pri svojej činnosti aj sociálne siete, ktoré môžu pri Vašej návšteve spracovať Vaše osobné údaje. Rozsah spracúvania osobných údajov je možné stanoviť v nastaveniach pri používaní konkrétnej sociálnej siete.

(I) spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

súhlas

 • uchádzači o zamestnanie
 • identifikačné údaje (meno, priezvisko);
 • údaje zo životopisu

Poznámka (vysvetlenie):

Pri hľadaní zamestnancov spracúvame v nevyhnutnom rozsahu osobné údaje uchádzačov o zamestnanie.

(J) public relations (prezentácia Prevádzkovateľa a jeho aktivít webstránke)

- oprávnený záujem (marketing)

 • účastníci podujatí Prevádzkovateľa;
 • účastníci podujatí, na ktorých sa zúčastnil Prevádzkovateľ
 • podobizeň

Poznámka (vysvetlenie):

V rámci prezentácie Prevádzkovateľa na verejnosti (tzv. public relations) prostredníctvom webstránky zverejňujeme fotografie z našich podujatí resp. podujatí, na ktorých sme sa zúčastnili. Uvedené realizujeme za účelom zlepšenia vnímania našej organizácie zo strany verejnosti.

(K) fotografie maklérov na webstránke

- súhlas

 • makléri
 • podobizeň

Poznámka (vysvetlenie):

Za účelom zlepšenia komunikácie s klientami zverejňujeme na základe súhlasu fotografie našich maklérov na webstránke.

(L) kontaktný formulár na webstránke

- súhlas

 • potenciálni klienti
 • informácie zadané do kontaktného formuláru

Poznámka (vysvetlenie):

V prípade, že využijete formulár na našej webovej stránke, spracúvame osobné údaje, ktoré v tomto formulári uvediete.

(M) súťaže pre klientov

- súhlas

 • klienti
 • identifikačné údaje (meno, priezvisko);
 • fotografia;
 • označenie výhry

Poznámka (vysvetlenie):

Na nepravidelnej báze organizujeme súťaže, ktorých sa môžu naši klienti dobrovoľne zúčastniť. V takom prípade spracúvame ich osobné údaje za účelom realizácie týchto súťaží a odovzdania výhry.

2.2 V prípade, ak máte ako Dotknutá osoba záujem informovať sa o bližších detailoch ohľadom osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, môžete sa so svojou žiadosťou obrátiť na Poverenú osobu.


3. Kategórie príjemcov osobných údajov

 

3.1 Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje poskytuje nasledovným kategóriám príjemcov:

 • poskytovateľ účtovných služieb, ktorý Prevádzkovateľovi spravuje účtovníctvo (účel A);
 • prevádzkovateľ poštových a doručovateľských služieb (účel B);
 • prevádzkovateľ elektronickej schránky ÚPVS (účel B);
 • makléri (účel C);
 • finanční sprostredkovatelia (účel C);
 • advokát (účel C, E);
 • súd, exekútor (účel E);
 • Finančná spravodajská jednotka (účel F);
 • externí spolupracovník - programátor (účel H, J, K, L, M);
 • poskytovatelia služieb sociálnych sietí (účel H);
 • poskytovateľ služieb hostingu (účel J, K, M);
 • iné orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava.

3.2 Osobné údaje budú príjemcom poskytované len v nevyhnutnej miere na realizáciu daného účelu.

3.3 V prípade, ak máte ako Dotknutá osoba záujem informovať sa o konkrétnom príjemcovi a rozsahu osobných údajov, ktoré sú tomuto príjemcovi poskytované, môžete sa so svojou žiadosťou obrátiť na Poverenú osobu.


4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

 

4.1 Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje prenášať do tretej krajiny (mimo Európskej únie). Výnimku tvoria poskytovatelia služieb sociálnych sietí – ak títo majú sídlo v USA, uskutočňuje sa prenos osobných údajov do USA len v prípade, ak sa takíto poskytovatelia zúčastňujú na tzv. Privacy Shield.


5. Doba uchovávania osobných údajov

 

5.1 Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe osobitného zákona, budú uchovávané po dobu, ktorú vyžaduje príslušný osobitný zákon.

5.2 Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov založené na zmluve, spracúvame Vaše osobné údaje po dobu trvania zmluvy a navyše po dobu uplynutia premlčacej lehoty súvisiacej s uplatnením nášho posledného do úvahy prichádzajúceho nároku voči Vám ako Dotknutej osobe.

5.3 Osobné údaje na účely komunikácie s obchodným partnerom a na účely vymáhania našich oprávnených nárokov sú spracúvané po dobu, po ktorú je spracúvanie na uvedený účel potrebné (najdlhšie po dobu premlčania týchto nárokov).

5.4 Osobné údaje na marketingové účely spracúvame najdlhšie po dobu trvania 10 rokov od posledného kontaktu s Vami.

5.5 Osobné údaje, ktoré sú spracúvané na základe súhlasu, budú spracúvané do odvolania súhlasu. Udelený súhlas na spracovanie osobných údajov ste oprávnený kedykoľvek odvolať.

5.6 Na základe Vašej žiadosti Vám prostredníctvom Poverenej osoby poskytneme akékoľvek bližšie informácie o dobe, počas ktorej uchovávame Vaše osobné údaje.


6. Informácie ohľadom cookies

 

6.1 Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová lokalita ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení Dotknutej osoby pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách Dotknutej osoby, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusí opätovne uvádzať.

6.2 Webová lokalita bmre.sk využíva nasledovné druhy cookies za nasledovným účelom:

označenie cookie

druh cookie

účel cookie

 

 

 

6.3 Súbory cookies môže Dotknutá osoba kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org.  Dotknutá osoba môže vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači alebo mobilnom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Postup pre vymazanie cookies je závislý na prehliadači, ktorý používate. Nižšie uvádzame odkazy na postup od poskytovateľov najpoužívanejších internetových prehliadačov:

 1. Google Chrome
 2. Mozilla Firefox
 3. Microsoft Internet Explorer

7. Práva Dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov

 

7.1 Ako Dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom.

[Ďalšie podrobnosti a informácie ohľadom práva na prístup môžete ako Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]

7.2 Ako Dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

7.3 Ako Dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; (ii) ako Dotknutá osoba odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; (iii) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (iv) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

[Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na výmaz môžete ako Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]

7.4 Ako Dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: (i) ako Dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; (ii) spracúvanie je protizákonné a ako Dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy ako Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (iv) ako Dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Vás ako Dotknutej osoby.

[Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na obmedzenie spracúvania môžete ako Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]

7.5 Ako Dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Vás ako Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako Dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely takéhoto marketingu.

[Ďalšie podrobnosti, podmienky a výnimky vo vzťahu k uplatneniu práva namietať môžete ako Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]

7.6 Ako Dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

[Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na prenosnosť môžete ako Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]

7.7 Ako Dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s platnými predpismi.

[Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na sťažnosť môžete ako Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]

7.8 Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu Vašich práv ako Dotknutej osoby týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov môžete získať u Poverenej osoby.


8. Ďalšie informácie o osobných údajoch

 

8.1 Ako Dotknutá osoba sa môžete u Poverenej osoby informovať, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, taktiež, či ste povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj sa môže informovať na možné následky neposkytnutia takýchto údajov.