spinner

Táto webová stránka používa súbory cookies. Ak má váš internetový prehliadač povolené ukladanie cookies, prehliadaním našej stránky súhlasíte s podmienkami používania cookies na našom webe

Viac informácií →

Daňová povinnosť pri predaji nehnuteľnosti

Pridané: 21.8.2019

Od 1. januára 2011 platí, že ak predáte nehnuteľnosť, ktorej vlastníkom ste menej ako päť rokov, ste povinný zaplatiť daň z príjmu. Lehota sa začína počítať od vkladu do katastra nehnuteľností.

19% daň zaplatíte z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli. Samozrejme, za predpokladu, že vznikne kladný rozdiel. Tento rozdiel však môžete znížiť o preukázateľne vynaložené výdaje, ako napríklad náklady, spojené s rekonštrukciou. Sadzba dane z príjmov za rok 2018 predstavuje 19% zo základu dane do 35 268,06 € (vrátane). Z príjmov nad 35 268,06 € sa odvádza 25%.

Daňová povinnosť pri prenájme nehnuteľnosti

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti je zdaniteľným príjmom, preto je potrebné tento príjem uviesť do daňového priznania. Na zistenie možnosti uplatnenia výdavkov, daňových bonusov a prípadne straty je potrebné rozlíšiť dva druhy prenájmu nehnuteľností, a to prenájom, uskutočnený na základe zmluvy fyzickou osobou – prenajímateľom a prenájom vykonaný na základe živnostenského oprávnenia.

REGISTRAČNÁ POVINNOSŤ

Pokiaľ prenajímate nehnuteľnosť ako fyzická osoba – nepodnikateľ (FO) a nie ste registrovaní z dôvodu vykonávania podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, musíte sa zaregistrovať na miestne príslušnom daňovom úrade, a to do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom ste nehnuteľnosť prenajali. Žiadosť o registráciu môžete vybaviť osobne, poštou aleboprostredníctvom elektronického formulára. Miestna príslušnosť daňového úradu sa určuje podľa trvalého pobytu prenajímateľa. V prípade, ak je prenajímateľom fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je rovnako povinná zaregistrovať sa na daňovom úrade, pričom za miestne príslušný úrad sa považuje Daňový úrad Bratislava.

UPLATNENIE VÝDAVKOV

Ak prenajímate nehnuteľnosť ako fyzická osoba - nepodnikateľ, máte obmedzené možnosti, čo sa týka uplatňovania preukázateľných výdavkov, súvisiacich s prenájmom nehnuteľnosti, o ktoré sa dá znížiť daňový základ, z ktorého sa vypočíta výška dane z príjmu (z prenájmu).

NEHNUTEĽNOSŤ, NEZARADENÁ DO OBCHODNÉHO MAJETKU

FO si môže uplatniť nasledovné výdavky pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku: energie (elektrina, teplo, voda, plyn), ostatné služby súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti (najmä odvádzanie odpadovej vody z domácnosti, osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov, používanie výťahu, kontrola a čistenie komínov, odvoz smetí, koncesionárske poplatky, poplatky za pripojenie na internet). FO si nemôže uplatniť pri prenájme nehnuteľnosti daňovú stratu, nezdaniteľné časti základu dane ani daňový bonus. FO si môže uplatniť oslobodenie od dane z príjmu vo výške 500 eur. Ak príjem FO v danom roku nepresiahne sumu 500 eur, je oslobodený od dane z príjmu. Ak je príjem FO v danom roku vyšší ako 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy, ktoré presahujú túto sumu.

NEHNUTEĽNOSŤ V BEZPODIELOVOM SPOLUVLASTNÍCTVE MANŽELOV

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, môžu si obaja manželia príjem z prenájmu nehnuteľnosti rozdeliť do svojho zdaniteľného príjmu ľubovoľným pomerom, pričom každý z manželov si smie uplatniť sumu, oslobodenú od dane vo výške 500 eur z tohto príjmu, čo je oveľa výhodnejšie, ako keď si zahrnie celý príjem z prenájmu do svojho daňového priznania len jeden z manželov. Výdavky si manželia delia rovnakým pomerom, akým si rozdelili príjem z prenájmu nehnuteľnosti.

TOP Nehnuteľnosti